HATO
  หน้าหลัก  เกี่ยวกับฮาโต้  วิสัยทัศน้
 
   
   
   
มีกระบวนการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นำเสนอผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
อย่างแท้จริง
ตอกย้ำความเชื่อมั่นในตราสินค้า และรักษาความสามารถในการแข่งขัน
สร้างบรรยากาศ และระบบการทำงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ
สามารถ และเติบโต
  รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  
     
ความซื่อสัตย์สุจริต
สำนึกในความรับผิดชอบ
มีหัวใจของการทำงานเป็นทีม
ทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมาย
หน้าหลักเกี่ยวกับฮาโต้ |  ผลิตภัณฑ์ |  ผลงานฮาโต้ |  รอบรู้เรื่องสี |  ติดต่อฮาโต
Copyright © 2005 Hato Paint (J.K.R.) Co.,Ltd.